Navigation


RSS: articles / commentsกิจกรรมธนาคารเพิ่มทรัพย์ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

โครงการพัฒนาอาชีพเบเกอรี่ ศศท.


        ปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาที่นับวันแต่จะเพิ่มความยุ่งยาก ให้กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกองค์กร และชุมชนเนื่องจากปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในปี 2550 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 14.72 ล้านตันหรือประมาณ 40,332 ตันต่อวัน แต่มีการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำไปใช้ซ้ำ ขายให้ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า เพื่อส่งไปแปรรูปยังโรงงานต่าง ๆ ประมาณ 3.25 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 22 เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
        การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับภาระนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ได้เพียงบางส่วน ในส่วนที่เหลือมีการเทกองกลางแจ้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจากปัญหาดังกล่าว ศสร. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงที่ นศท. เข้ารับการฝึก ทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และแรงงานจำนวนมาก ในการขนย้าย รวมทั้งหาสถานที่กำจัดจึงมีแนวคิด ในการนำแนวทางการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการลดการใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) มีการนำวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และนำเศษ วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือให้ชุมชนมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ ธุรกิจคัดแยกขยะ ที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน "ขุมทรัพย์" มหาศาลที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ และกำลังเป็นธุรกิจฮิตของคนตกงานยุคนี้ เบื้องหลังกองขยะเหล่านี้ หลายคนอาจจะนึกแขยง แต่สำหรับใครบางคนนี่คือ "ขุมทรัพย์" ที่ไม่เพียงแค่สร้างเงิน แต่มันสามารถสร้างฐานะให้กับคนที่รู้จักมันได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้จัดการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ เป็นหนึ่งใน "นักธุรกิจ" ที่ก่อร่างสร้างฐานะมาจาก "กองขยะ"
        “ธนาคารขยะรีไซเคิล ศสร.”จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะทำให้ เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้งช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจน นศท. ได้รู้จักและมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ศสร. มีความสะอาดสวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานที่ราชการที่ให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการทหาร ที่เน้นในเรื่องของความมีระเบียบวินัยรวมถึงเป็นที่พักของกำลังพลและครอบครัวที่น่าอยู่อาศัยตลอดไป


ผู้บังคับบัญชา

คุณดวงแข ปทะวานิช

คุณดวงแข ปทะวานิช
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


Category


Links