Navigation


RSS: articles / commentsโครงการพัฒนาอาชีพเบเกอรี่ ศศท.
 1. โครงการพัฒนาอาชีพ เบเกอรี่ ศศท.
 2. โครงการพัฒนาอาชีพเบเกอรี่ ศศท. โครงการพัฒนาอาชีพเบเกอรี่ ศศท. โครงการพัฒนาอาชีพเบเกอรี่ ศศท. โครงการพัฒนาอาชีพเบเกอรี่ ศศท.


          สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้สถานะและความเป็นอยู่ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะด้านปัจจัยค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนทุกครอบครัวต้องปรับตัว โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต หรือสร้างรายได้ ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา ทรัพยากรและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งกำลังพลและครอบครัวในหน่วยทหารของกองทัพบกตระหนัก และพร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้รวมตัวกันจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมเสริมอาชีพเสริม เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มพูนรายได้ และเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว

 3. พืชผักสวนครัว กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 4. พืชผักสวนครัว พืชผักสวนครัว


          ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งส่งเสริมให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เกิดการออม มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายพอเพียง จึงได้นำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตผักสวนครัวโดยอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร นำมาจัดทำการเกษตรในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสนใจในสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น เพราะประชาชนส่วนใหญ่เริ่มใส่ใจในสุขภาพของตนเองโดยป้องกันตนเองจากสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายจากอาหาร โดยเฉพาะสารเคมีที่มาจากผักที่บริโภคในปัจจุบัน จากโครงการ ฯ ข้างต้น กำลังพลศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีแหล่งผลิตผักสวนครัวราคาถูกเข้ามาลดรายจ่ายภายในครัวเรือนก็จะทำให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ก่อหนี้สินให้กับครอบครัวอีกทั้งโรงประกอบเลี้ยงของพลทหารก็จะมีผักสวนครัวราคาถูกป้อนเข้าสู่ระบบประกอบเลี้ยงทำให้มีงบประกอบเลี้ยงเหลือเพื่อนำไปเพิ่มคุณภาพและปริมาณอาหารให้กับพลทหารได้เป็นอย่างดี

 5. โครงการพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 6. โครงการพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ โครงการพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์


          ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งส่งเสริมให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เกิดการออม มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายพอเพียง จึงได้นำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ โดยอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรของ พัน.ร.นรด. ในยุคปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีการใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการบริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดสารพิษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก หรือเนื้อสัตว์ก็ตาม จากโครงการ ฯ ข้างต้น กำลังพล พัน.ร.นรด. และครอบครัว สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแหล่งผลิตผักสวนครัวราคาถูกและสัตว์เลี้ยงเข้ามาลดรายจ่ายภายในครัวเรือนก็จะทำให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ก่อหนี้สินให้กับครอบครัว

ผู้บังคับบัญชา

คุณดวงแข ปทะวานิช

คุณดวงแข ปทะวานิช
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


Category


Links