Navigation


RSS: articles / commentsโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

        เนื่องจากที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดีเพียงประเภทเดียวเท่านั้น สมาคมแม่บ้านทหารบกได้เล็งเห็นถึงการขาดโอกาสของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้างของกองทัพบก ตลอดจนภาระของกำลังพลและครอบครัวในการดูแลรักษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ริเริ่มโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล โดยในขั้นต้น ได้พิจารณามอบทุนประจำปีให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ นอกจากนั้น สมาคมแม่บ้านทหารบกได้ ขอความร่วมมือจากกรมแพทย์ทหารบก ในการกำหนดแนวทาง การดูแลช่วยเหลือดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยการทำงานแบบ 3 ผสาน สมาคมแม่บ้านทหารบก กรมแพทย์ทหารบก และกองทัพบก โดยดำเนินการตาม 3 แนวทางคือ
  1. การดูแลรักษาที่ทำได้ทันที โดยดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้พิการเหล่านี้ เพื่อมอบให้ความต้องการ เช่น เก้าอี้รถเข็น เตียงนอนคนไข้ ที่นอนลม และเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังให้การรักษาในส่วนที่ทำได้ทันที เช่น การผ่าตัดช่วยเหลือผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ และการใส่แขนขาเทียม
  2. การดูแลรักษาที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์วินิจฉัย โดยกรมแพทย์ทหารบกได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ทั้งหมด 37 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเยี่ยมเยียนดูแลและติดตามผลการดูแลรักษาผู้พิการที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
  3. การอบรมให้ความรู้ และคำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
    ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับบุตรที่ความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลบุตรที่ความต้องการพิเศษต่อไป

        ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านทหารบก มีความประสงค์จะมอบทุนเพื่อดำรงชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของ ข้าราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก ตามดำริของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ หน่วยขึ้นตรง สำรวจข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้ทุนดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ ลูกจ้าง และพลอาสาสมัคร ที่ยังรับราชการอยู่ในสังกัดกองทัพบก
  2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
    ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. มีสถานภาพเป็นโสด
       หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จึงได้สำรวจข้อมูลบุตรที่มีความต้องการพิเศษในสังกัด ซึ่งมีจำนวน 11 คน  โดยเป็นไปตามคุณสมบัติ จำนวน 10 คน และไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ จำนวน 1 คน (ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) สมาคมแม่บ้านทหารบก จึงพิจารณาทุนยังชีพให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษให้กับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน 11 ทุน ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ในขั้นต้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดำเนินการมอบทุนยังชีพเพิ่มเติมให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท แต่ยังมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษในสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่ไม่ได้รับมอบทุนฯ อีก จำนวน 1 คน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้พิจารณาทุนเพิ่มเติม จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่สมาคมแม่บ้านทหารบกกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท อีกทั้งกรุณาให้จัดหาถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน มอบให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ทั้ง 11 คน


ผู้บังคับบัญชา

คุณดวงแข ปทะวานิช

คุณดวงแข ปทะวานิช
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


Category


Links