Navigation


RSS: articles / comments
ในส่วนของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่เข้าร่วมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน
ในการดูแลครอบครัวกำลังพล ที่พิการและทุพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ
ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ตามมาตรา 35 ปี 62
ทีได้รับเงินแล้ว จำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์การกาลังสำรองทั้ง 2 ราย ดังนี้


ศสร. ศสร. ศสร. ศสร. ศสร. ศสร. ศสร. ศสร.
 1. นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์
 2. นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์ นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์ นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์ นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์ นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์ นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์ นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์


          ตามนโยบายของรัฐบาลต้องการให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยรัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์มาตราการเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้งการช่วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังกาหนดให้เป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานราชการทุกระดับ
          โครงการซ่อมรถจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นโครงการที่น่าสนใจเหมาะกับพื้นที่ดาเนินการ เนื่องจาก มีผู้ใช้จักรยานมากและยังไม่มีกิจการซ่อมจักรยานในบริเวณรอบ ๆ อีกทั้งตัวผู้พิการเองมีความสามารถและสนใจในการซ่อมรถจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างดี
         ในปัจจุบันผู้พิการดาเนินการซ่อม แต่ยังขาดอุปกรณ์และอะไหล่ในการดาเนินงาน โดยการซ่อมแต่ละครั้งต้องจัดหาอะไหล่เป็นครั้งๆ ในการซ่อมจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นการสนับสนุนให้คนพิการทางสติปัญญาได้มีศักยภาพ มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 3. น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ
 4. น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ


          คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาประชากรของประเทศ ผู้พิการก็เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งของสังคมที่กาลังเป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีญาติหรือผู้ดูแล และชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาด้วย เนื่องจากความพิการทางร่างกายและทางจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ ทาให้ ไม่สามารถดารงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ขาดการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
          เพื่อให้ผู้พิการมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้พิการให้ดีขึ้น โครงการขยายกิจการปลาทูนึ่ง เป็นโครงการที่เหมาะกับพื้นที่ดาเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการมีลักษณะเป็นตลาดสด มีผู้มาใช้บริการเป็นจานวนมาก และปลาทูนึ่งมีประโยชน์ทางโภชนาการมากไม่แพ้ปลาทะเลราคาแพงทั้งยังมีราคาถูก ทาอาหารได้หลากหลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วไป และผู้พิการเองมีความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบกิจการจาหน่ายปลาทูนึ่งได้เป็นอย่างดี
          ในปัจจุบันผู้พิการช่วยเหลือครอบครัวในการจาหน่ายปลาทูนึ่งเพื่อหารายได้ แต่สถานที่ประกอบกิจการมีสภาพทรุดโทรม ไม่ถูกหลักสุขอนามัย และยังขาดอุปกรณ์ในการดาเนินงาน เพื่อให้กิจการมีมาตราฐานและถูกสุขลักษณะ ปัจจุบันจาหน่ายในตลาดนัดช่วงเช้า เวลา 05.00 - 10.00 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นการสนับสนุนให้คนพิการทางการมองเห็นได้มีศักยภาพ มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ผู้บังคับบัญชา

คุณดวงแข ปทะวานิช

คุณดวงแข ปทะวานิช
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


Category


Links