Navigation


RSS: articles / commentsโครงสร้างคณะกรรมการ


ผังการจัดของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  เป็นรูปธรรม   จึงให้ดำเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก   หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  ดังนี้
1.1 คณะกรรมการอำนวยการ 
1.2 คณะกรรมการบริหาร 
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.4 ฝ่ายเลขานุการ 
1.2 ฝ่ายเหรัญญิก      
1.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1.7 ฝ่ายปฏิคมและบันเทิง 
1.8 ฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
1.9 ฝ่ายประสานงาน
2. หน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีดังนี้      
2.1 คณะกรรมการอำนวยการ 
มีหน้าที่  ควบคุม อำนวยการ  กำกับดูแลการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2.2 คณะกรรมการบริหาร 
มีหน้าที่  รับผิดชอบในการบริหารงาน  กำกับดูแลการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของชมรมแม่บ้านทหารบกในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายของ   สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   ทั้งนี้ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประจำชมรมแม่บ้านของหน่วยได้ตามความเหมาะสม    และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมแม่บ้าน  ให้ทราบตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
มีหน้าที่   รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาในการบริหารงานทุกเรื่อง   ที่เกี่ยวข้องกับ   สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   สอดคล้องกับนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2.4 ฝ่ายเลขานุการ 
มีหน้าที่   ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อให้การปฏิบัติของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และรับผิดชอบงานตามนโยบายของ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

2.5 ฝ่ายเหรัญญิก  
มีหน้าที่   รับผิดชอบจัดการด้านการเงินของ  สมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบงานตามนโยบายของ  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

2.6 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่   กระจายข่าวสารไปยังสมาชิกแม่บ้านหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบประชาสัมพันธ์กิจกรรมในด้านต่างๆ ของ  สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ประชาชน และหน่วยงานภายนอก โดยผ่านสื่อต่าง ๆ   ที่มีอยู่ได้รับทราบ 

2.7 ฝ่ายปฏิคมและบันเทิง 
มีหน้าที่  ให้การต้อนรับ  และอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และประสานงานกิจกรรมด้านบันเทิง   และกิจกรรมพิเศษของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2.8 ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
มีหน้าที่   ดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการให้กับสมาชิกแม่บ้านของสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เมื่อได้รับมอบหมายตามนโยบายของ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2.9 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและกีฬา
มีหน้าที่  ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมของแม่บ้าน หรือได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวตามโอกาส  และดำเนินการส่งเสริมการกีฬา  สุขภาพอนามัย   และครอบครัวกำลังพล

2.10 ฝ่ายประสานงาน 
มีหน้าที่   ประสานการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้  การดำเนินงานของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บังคับบัญชา

คุณดวงแข ปทะวานิช

คุณดวงแข ปทะวานิช
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


Category


Links