Navigation


RSS: articles / commentsภารกิจ

  1. ดำเนินกิจกรรม  เพื่อเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง  สถาบันพระมหากษัตริย์  เช่น การถวายราชสดุดีในโอกาสต่าง ๆ การบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศล และการเข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จ  เป็นต้น

  2. มุ่งเน้นให้มีการทำงานด้วยความเต็มใจ มีความรัก  ความสามัคคี  เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

  3. ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ  ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่  และเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย  โดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้เสริมแก่แม่บ้าน ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ  
    รวมทั้งส่งเสริมกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของหน่วยต่าง ๆ  ในกองทัพบก 

  4. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  ให้กับกำลังพลของกองทัพบก  ที่ไปปฏิบัติ 
    การรบ  ด้วยการเดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญทหารที่ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดน  และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  รวมทั้งการไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา   เด็กกำพร้า และคนพิการ 

  5. ให้ความช่วยเหลือข้าราชการ   ครอบครัว   และประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ 

  6. ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย  ทั้งร่างกายและจิตใจ  แก่ครอบครัวกำลังพลโดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย   และเล่นกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย  โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วย


ผู้บังคับบัญชา

คุณดวงแข ปทะวานิช

คุณดวงแข ปทะวานิช
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


Category


Links