Navigation


RSS: articles / commentsวัตถุประสงค์


สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกาลังพลให้ดียิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

สนับสนุน จัดกิจกรรมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ

สนันสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่าง ๆ เช่น
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รวมทั้งงานการกุศลต่าง ๆ ได้แก่ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว งานศิลปาชีพประจาปี ที่สวนอัมพร
งานกาชาด งานเพื่อนพึ่ง(ภา ฯ) เป็นต้น

ส่งเสริมให้ครอบครัวกาลังพล มีค่านิยมดารงตนอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ แนะแนวทางการปลูกจิตสานึกการมีส่วนรวมรับผิดชอบรักษาสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
และรู้จักอดออมพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวกาลังพลต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต

ดูแลสวัสดิการของครอบครัวกาลังพล โดยเฉพาะบุตรที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
รวมถึงการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนของกาลังพลให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทั้งยังสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้สาหรับบุตรหลานของกาลังพลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีสิ่งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมให้ครอบครัวกาลังพลมีอาชีพเสริม มีการฝึกทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการประกอบการที่ยั่งยืนร่วมกัน เพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัว

ดำเนินกิจกรรมบารุงขวัญกาลังพลและครอบครัว เช่น การเยี่ยมกาลังพลพร้อมมอบทุนสนับสนุน
รณรงค์ให้ครอบครัวกาลังพลมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
มีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
รวมทั้งการเยี่ยมชมโครงการและให้กาลังใจแก่ครอบครัวกาลังพล ตามพื้นที่หน่วยขึ้นตรงของหน่วย

ดำเนินกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมที่ทานุบารุงศาสนา
ช่วยเหลือบุคคล ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆผู้บังคับบัญชา

คุณดวงแข ปทะวานิช

คุณดวงแข ปทะวานิช
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


Category


Links